Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення
Справжню політику обробки персональних даних складено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Тарановим Володимиром Миколайовичем (далі — Оператор).
1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
1.2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://podvodoy.com.ua ( Інтернет-магазин ліхтарів для підводного полювання, дайвінгу та підводних робіт)
2. Основні поняття, що використовуються у Політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних).
2.3. Веб-сайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за адресою https://podvodoy.com.ua.
2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.
2.5. Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних.
2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначальні цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
2.8. Персональні дані — будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту https://podvodoy.com.ua.
2.9. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для розповсюдження, — персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для розповсюдження у порядку, передбаченому Законом про персональні дані (далі — персональні дані дані, дозволені поширення).
2.10. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://podvodoy.com.ua.
2.11. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб.
2.12. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.
2.13. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи.
2.14. Знищення персональних даних — будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та/або знищуються матеріальні носії персональних даних.
3. Основні права та обов'язки Оператора
3.1. Оператор має право:
— отримувати від суб'єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;
— у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, а також направлення звернення з вимогою про припинення обробки персональних даних, Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законі про персональні дані;
— самостійно визначати склад та перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про персональні дані та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані або іншими законами.
3.2. Оператор зобов'язаний:
— надавати суб'єкту персональних даних на його прохання інформацію щодо обробки його персональних даних;
- організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- відповідати на звернення та запити суб'єктів персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;
— публікувати чи іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;
— вживати правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
— припинити передачу (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку та знищити персональні дані у порядку та випадках, передбачених Законом про персональні дані;
- Виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про персональні дані.
4. Основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних
4.1. Суб'єкти персональних даних мають право:
- Отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, і в них не повинні утримуватись персональні дані, що належать до інших суб'єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлено Законом про персональні дані;
— вимагати від оператора уточнення його персональних даних, їхнього блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав;
- висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування на ринку товарів, робіт та послуг;
— на відкликання згоди на обробку персональних даних, а також на направлення вимоги про припинення обробки персональних даних;
— оскаржити до уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора при обробці його персональних даних;
- на здійснення інших прав, передбачених законодавством України.
4.2. Суб'єкти персональних даних зобов'язані:
- надавати Оператору достовірні дані про себе;
— повідомляти Оператора про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.
4.3. Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе або відомості про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
5. Принципи обробки персональних даних
5.1. Обробка персональних даних здійснюється на законній та справедливій основі.
5.2. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з метою збору персональних даних.
5.3. Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісною між собою.
5.4. Обробці підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їхньої обробки.
5.5. Зміст та обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних стосовно заявлених цілей їх обробки.
5.6. p align="justify"> При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та/або забезпечує їх прийняття щодо видалення або уточнення неповних або неточних даних.
5.7. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають мети обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений законом, договором, стороною якого вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено законом.
6. Цілі обробки персональних даних
Ціль обробки
- інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів
Персональні дані
- прізвище ім'я по батькові
- електронна адреса
- номери телефонів
Правові підстави – Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI
Види обробки персональних даних Надсилання інформаційних листів на адресу електронної пошти
7. Умови обробки персональних даних
7.1. Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
7.2. Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором України або законом, для здійснення покладених законодавством України на оператора функцій, повноважень та обов'язків.
7.3. Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу чи посадової особи, які підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження.
7.4. Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем, за яким є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору з ініціативи суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем.
7.5. Обробка персональних даних необхідна реалізації правий і законних інтересів оператора чи третіх осіб або задля досягнення суспільно значимих цілей за умови, що у своїй не порушуються правничий та свободи суб'єкта персональних даних.
7.6. Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або на його прохання (далі – загальнодоступні персональні дані).
7.7. Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому розкриттю відповідно до закону.
8. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
8.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
8.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або у разі, якщо суб'єктом персональних даних надано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.
8.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора akvamaster@akvamaster.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».
8.4. Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких було зібрано персональні дані, якщо інший термін не передбачений договором або чинним законодавством.
Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення через електронну пошту на електронну адресу Оператора akvamaster@akvamaster.com.ua з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».
8.5. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, у тому числі платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається та обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їх Угоди користувача та Політики конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та/або із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, у тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.
8.6. Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для розповсюдження, не діють у випадках обробки персональних даних у державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством України.
8.7. Оператор під час обробки персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.
8.8. Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають мети обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений законом, договором, стороною якого вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних.
8.9. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення терміну дії згоди суб'єкта персональних даних, відкликання згоди суб'єктом персональних даних або вимога про припинення обробки персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.
9. Перелік дій, які здійснюються Оператором з отриманими персональними даними
9.1. Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення персональних даних.
9.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням та/або передачею отриманої інформації по інформаційно-телекомунікаційним мереж або без такої.
10. Транскордонна передача персональних даних
10.1. Оператор до початку здійснення діяльності з транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний повідомити уповноважений орган захисту прав суб'єктів персональних даних про свій намір здійснювати транскордонну передачу персональних даних (таке повідомлення надсилається окремо від повідомлення про намір здійснювати обробку персональних даних).
10.2. Оператор до подання вищевказаного повідомлення зобов'язаний отримати від органів влади іноземної держави, іноземних фізичних осіб, іноземних юридичних осіб, яким планується транскордонна передача персональних даних, відповідні відомості.
11. Конфіденційність персональних даних
Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам та не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом.
12. Заключні положення
12.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти akvamaster@akvamaster.com.ua.
12.2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
12.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою: https://podvodoy.com.ua/pk/ukr
Дайте відповідь на кілька простих питань
я отримаю зразкове уявлення про умови ваших занурень
і зможу порекомендувати один із ліхтарів, спираючись на свій досвід
їх використання
Почати
Навіщо ви плануєте використовувати ліхтар?
Вперед
Частіше ви пірнаєте вдень чи вночі?
Вперед
Назад
Скільки часу зазвичай триває ваше занурення?
Вперед
Назад
Яка у вас прозорість найчастіше?
Вперед
Назад
Як до вас звертатися та як з вами зв'язатися?

Напишіть, як з вами зв'язатися, і я найближчим часом передзвоню
Я відповім на всі ваші запитання щодо ліхтарів
отримати консультацію Telegram
отримати консультацію WhatsApp
отримати консультацію Viber
Володимир
Таранов
керівник компанії
АкваМастер
Наші контакти:
Телефон: +38 (099) 613 60 68
Пошта: akvamaster@akvamaster.com.ua
вул. Героїв Крут, 60, оф., 9, м. Суми, Україна
Ми пропонуємо справді унікальні підводні ліхтарі!
Ніхто до нас нічого такого ще не робив. І це не дивно – розробка по справжньому нового продукту – справа вкрай затратна. Але оскільки ми самі активно пірнаємо в найрізноманітніших водоймищах, то ліхтарі робляться насамперед для себе. А на свої іграшки ми нічого не шкодуємо.
Спочатку з'являється ідея, потім довгий процес створення тестових зразків та доведення їх до стану напівфабрикату. Потім процес підготовки до виробництва та власне виробництво. При правильному підході це може затягтися на роки і вимагати справді значних фінансових та часових витрат.
Але ми це вже робили і продовжуємо робити, тому що повторююсь, створюємо ці ліхтарі для себе та для Вас.

Унікальні товари
Ми розуміємо, що Вам пропонуємо у своєму магазині.
При всій простоті, інформації у відкритому доступі, з питання штучного освітлення практично немає. Немає розумного підручника, вивчивши який можна було б стати більш-менш освіченою людиною в цій галузі. Потрібно перелопатити гори інформації для отримання будь-яких відповідей - говорю це виходячи зі свого власного досвіду. Далеко не всі мають достатньо бажання і тим більше часу для цього.
Тому, навіть у середовищі активно практикуючих каверз можна зустріти найсуперечливіші думки з приводу вибору оптимального підводного світла. Основний аргумент у цих суперечках - "Мені так більше подобається!". Але подобається саме таке світло людям зазвичай або тому, що вони до нього звикли або просто нічого іншого не бачили.
Вести ці суперечки марно - у нас інший підхід, ми спираємося на більш суттєві категорії - фізику та фізіологію. І на наш погляд у нас непогано виходить!

Ми спеціалісти
Ми пропонуємо не тільки унікальні ліхтарі, але й дбаємо про те, щоб ціна на них у нашому інтернет магазині була прийнятною.
Економічна ситуація, що погіршується з кожним днем, змушує кожного з нас більше економити і менше витрачати на предмети не першої необхідності - це є і від цього нікуди не подітися. Але ми не можемо відкласти наше життя до кращих часів і якісне спорядження потрібне нам саме зараз. У такій ситуації основними пріоритетами вибору стає невелика ціна та висока якість.
Саме такими параметрами і мають наші ліхтарі. У ніші ліхтарів найвищої якості з найширшими можливостями, наші ціни в рази менші за ціни конкурентів! Ми не намагаємося максимально швидко отримати максимальний зиск, ми хочемо отримати в особі наших покупців хороших друзів на довгі роки.

Хороша пропозиція
Основним партнером по доставці товарів від магазину "Під Водою" до наших покупців на сьогоднішній день є служба доставки "Нова Пошта". Якщо у Вашому місті немає філії цієї служби, товар може бути відправлений будь-якою іншою поштовою службою, наприклад, "Укрпоштою".
Вартість доставки залежить від Вашого розташування та визначається службою доставки.
Після надсилання посилки одержувачу повідомляється номер декларації. За допомогою цього номера Ви на сайті "Нової Пошти" зможете відстежити проходження посилки від відправника до отримувача - це дуже зручно. Якщо не хочете з цим розбиратися – можете просто зателефонувати до нас і ми надамо Вам всю доступну інформацію про посилку.
Якщо Ви знаходитесь в іншій країні, то все трохи складніше. Залежно від місця призначення та побажання замовника ми можемо скористатися послугами різних транспортних компаній. Відповідно, терміни та вартість їхніх послуг може бути різною.
При відправленні до країн колишнього СРСР зазвичай використовується компанія УкрПошта. Ціна доставки, наприклад, ліхтаря в повній комплектації, становить 20 $. Як правило, час доставки не буває більше 2 тижнів.На яких умовах здійснюватиметься доставка мого замовлення?
Оплатити товар Ви можете при отриманні безпосередньо у відділенні служби доставки - так званий "накладений платіж" або шляхом передоплати на вказані при переговорах реквізити. На ваше бажання це може бути картка "ПриватБанку", МоноБанку або розрахунковий рахунок підприємця.
"Податковий платіж" передбачає додаткові витрати у вигляді оплати службі, доставки за цю послугу. Зазвичай – це в межах 2 – 2,5% від суми.
Окрім вартості товару, одержувач оплачує вартість доставки, розмір якої залежить від Вашого місця розташування та визначається службою доставки.
На жаль, єдиною прийнятною для нас формою оплати при відправленні в іншу країну є повна передплата вартості самого замовлення та передбачуваної вартості доставки. Вибір транспортної компанії, умов та форми оплати здійснюється в процесі листування поштою або спілкуванням по телефону.
Як оплачується товар?
Протягом 14 днів з моменту покупки ви можете повернути куплений у нашому магазині товар, а ми зобов'язані взяти назад з поверненням грошей або обміняти на інший. Це наш обов'язок – згідно із Законом України «Про захист прав споживача».
На всі підводні ліхтарі в нашому магазині ми даємо гарантію 1 рік з моменту реалізації. У паспорті ліхтаря вписується його індивідуальний номер та дата продажу, тому його наявність – це обов'язкова умова.
Якщо Ви не порушували правила їх використання, не розкривали корпусу і на них відсутні сліди механічних пошкоджень, то без зайвих розмов і в найкоротші терміни товар відремонтуємо або замінимо власним коштом. При цьому послуги транспортних компаній оплачуємо також ми.
Навіть якщо Ви втратили паспорт або з моменту придбання пройшло більше року, то, як правило, якщо виріб вийшов з ладу з нашої вини – ми усунемо несправність за власний рахунок. Ми не намагаємося заробляти на ремонтах та зацікавлені отримати у вашій особі лояльного покупця на довгі роки.


Які гарантії на товар?
За невеликий термін присутності нашого інтернет магазину на ринку підводних ліхтарів ми встигли відправити свої вироби до різних країн. Скрізь є попит на якісні, інноваційні продукти, виготовлені під запити конкретних користувачів.
Пояснюється це досить просто – лінійка світлодіодів досить швидко оновлюється і великі компанії – виробники ліхтарів, що банально не встигають за цим процесом. Тим більше, ці компанії не хочуть вкладатися у такі вузьконіші товари як підводні ліхтарі.
Завдяки цьому, навіть не маючи великих можливостей та ресурсів, такі маленькі компанії, як наша, можуть з ними успішно конкурувати та створювати в результаті продукти, що не мають аналогів. А інтернет, що постійно розвивається, робить все більш простим їх продаж і відправку по всьому світу.

Ми відправляємо свої ліхтарі по всьому світу
На даний момент наші ліхтарі Ви можете придбати не тільки у нас, але й наших партнерів.
Для наших партнерів створено умови вигідної співпраці за нашої всебічної та оперативної підтримки. Ми постійно розширюємо нашу дилерську мережу. Умови співробітництва для дилерів Ви можете дізнатися, надіславши запит на нашу електронну пошту, зв'язавшись з нами по телефонуабо будь-яким зручним для вас способом (див. розділ «Контакти»).
Ми не просто присутні, а й активно розвиваємося, тому раді будемо розглянути будь-які пропозиції співпраці.
Співпраця
На даний момент, в Україні найпростіше, крім нашого магазину, замовити підводний ліхтар у мережі магазинів КатранГан:
  • магазин у Києві вулиця Дмитрівська, 13, тел.: 066 648 5493
  • магазин у Дніпро проспект Олександра Поля, 117, тел.: 066 208 6148
та в магазині підводного спорядження ЕКСТРЕМСТАЙЛ
  • магазин у Дніпро вулиця Набережна Перемоги, 118, тел.: 095 471 0282

Також, у країнах Балтії, щодо питання замовлення ліхтарів, ми співпрацюємо з компанією TRITON Семенов Олександр : тел.:+3-712-776-07-07

У зв'язку з війною, до РФ ліхтарі не відправляємо

Де можна придбати ліхтар?
Керування ліхтарем зі смартфона
22 грудня 2022
Ми виготовляємо добрі, але досить складні в управлінні підводні ліхтарі. Але це не наша забаганка, а вимушений захід - універсальний ліхтар, за визначенням, не може бути простим. Виходом із цієї ситуації буде впровадження можливості налаштовувати та керувати ліхтарем за допомогою смартфона. Ми переводимо алгоритми у прості візуальні форми та переміщуючи повзунок на екрані, ми в реальному часі бачитимемо як змінюється світло ліхтаря. Такої можливості, наскільки мені відомо, немає ще жодного виробника переносних ліхтарів

2-й апгрейд ліхтаря Дніпро
03 жовтня 2020
Чергове оновлення найпопулярнішої моделі нашої лінійки підводних ліхтарів. Враховано побажання та рекомендації користувач. Тепер ліхтар став більш функціональним і зручним, при цьому це не призвело до його подорожчання.
Зроблено повну заміну всієї електронної начинки на нову - більш ефективну (з великим ККД).
Основним доповненням до функціональних можливостей стала можливість налаштування чергового освітлення або світлодіодів підсвічування.
З конструктивних змін - відбулася заміна світлодіодів на наступну їхню модифікацію - що призвело до підвищення ефективності ліхтаря.
Також трохи змінився зовнішній вигляд - з'явилися проточки на "голові", для полегшення її розкручування.

3-х канальний драйвер
11 січня 2018
Завершуються робочі випробування нового драйвера з трьома незалежними каналами. Характеристики, на мій погляд, вражаючі: струм до 3-х ампер на канал, принципова відсутність строб-ефекту та дзвону, керування потужним мікроконтролером та система живлення, яка забезпечує споживання струму менше мікроампера у сплячому режимі.
Цей драйвер будуть використовуватись у новій моделі підводних ліхтарів ВОЛГА. Один канал відповідатиме за живлення центрального світлодіода XHP-50.2, а два інших канали керуватимуть діодами ореолу - шістьма XPL2 по 3 шт. на канал.
Сигнальні світлодіоди (3 малопотужні) виділені в окрему секцію та керуватимуться незалежно від 3-х основних каналів.
Нове програмне забезпечення дозволить плавно змінювати струм на всіх каналах, що ще більше сприятиме створенню справді універсального ліхтаря.

2-х канальний драйвер
26 серпня 2017
Закінчилися випробування та налаштування нового двоканального драйвера для світлодіодів. Ця наша розробка від початку до кінця. Характеристики вийшли вражаючі - до 4-х ампер на канал, повна відсутність "писку" та строб ефекту при відеозйомці.
Писку і строба немає на жодному з можливих режимів - це принципова відмінність цього драйвера будь-яких інших. Даний ефект отримано через зміну принципу управління струмом - в цьому драйвері ШІМ немає.
На базі даного драйвера виготовлятиметься ліхтар ДНІПРО з двома незалежними групами світлодіодів. Роздільна керування цими групами дозволить налаштовувати світло цього ліхтаря в залежності від бажання користувача. Це на даний момент унікальні можливості і такої функції немає жодного підводного ліхтаря.

Магазин унікальних ліхтарів зроблених підводниками для підводників
Контакти

  • Україна, м. Суми
  • Email: akvamaster@akvamaster.com.ua
  • Телефон : +38-099-613-60-68
  • У країнах Балтії: Семенов Олександр
  • Телефон : +3-712-776-07-07
Покупцеві

Чому обирають нас?